ឱកាសការងារពីក្រុមហ៊ុនSHRM&P

 

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកឱកាសការងារដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ជំនាញរបស់អ្នក

មែនឬទេ?

វគ្គសិក្សារយះពេល6ខែដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកជំនាញវិស្វកម្មឧស្សាហកម្មអន្តរជាតិ

ដែលរួមមានទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តផា្ទល់ក្នុងរោងចក្រនឹងផ្តល់អោយអ្នកនូវសញ្ញាប័ត្រផ្នែក គ្រប់គ្រងផលិតកម្ម។និយោជិកកំពុងស្វែងរកនូវអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ហើយអ្នកនឹងទទួលបាននូវការងារធ្វើភ្លាមក្រោយពេលដែលអ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សារដោ

ជោគជយ័។

សូមចូលរួមធ្វើការសាកល្បងនូវសមត្ថភាពរបស់អ្នក,អ្នកអាចជាចំណែកមួយនែ អ្នកបច្ចកទេស នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្ទាត់ជំនាញដើម្បីបំរើវិស័យឧស្សាហកម្ម។ សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះឥលូវនះ!

 

វេទិការពត៌មាននឹងធ្វើ     ថ្ងៃ សៅរ៏ ទី២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ ម៉ោង ៩-០០ ព្រឹក

ឡើងនៅ                       ​​​       ថ្ងៃ ពុធ ទី៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០១២ ម៉ោង ៤-០០ ល្ងាច

SHRM&P                     ថ្ងៃ សុក្រ ទី២៦ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ម៉ោង ៩-០០ ព្រឹក

 

ចំពោះពត៌មានបន្ថែមដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះសូមទាក់ទងមក

SHRM&P (Cambodia) Co., Ltd ដែលមាន អស័យដា្ឋនផ្ទះលេខ១0, ផ្លូវលខ២៤២, សងា្កត់ចតុមុខ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយះ Email : info@shrmp.com.kh muyjou@shrmp.com.kh

ទាក់ទងមក តាមលខទូរស័ព្ទ ០១២ ៣២០ ៨១២ ឬ ០៧៧ ២៨៨ ៣៣៩

 

ក្រោមការឧបត្ថមនិងការចូលរួមសហការដោយ :

 

 

និងនិយោជកទាំង១០!

 

ដាក់ឲ្យដំណើរការដោយ Web Essentials