#nivoslider_caption_1 #nivoslider_caption_3 #nivoslider_caption_4 #nivoslider_caption_5 #nivoslider_caption_6 #nivoslider_caption_7 #nivoslider_caption_8 #nivoslider_caption_9 #nivoslider_caption_10 #nivoslider_caption_22

ស្វាគមន៍​មក​កាន់ SHRMP

មនុស្ស ផលិតភាព ការអនុវត្តន៍! យើង​ជា​ក្រុម​ការងារ​អ្នក​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​រៀបចំ​នូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អាជីវកម្ម និង​ធនធាន​មនុស្ស​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​អង្គភាព​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​បំផុត និង​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ជោគជ័យ ។

ក្រុម​ការងារ​របស់​យើង​មិនមាន​គូប្រៀប​ក្នុងការផ្តល់​លទ្ធផល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ដល់​អតិថិជន​នៅ​ទូទាំង​តំបន់អាស៊ី ។ យើង​គឺជា​អ្នកជំនាញការ​ធនធាន​មនុស្ស​ដែល​យល់​ពី​តម្រូវការ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ប្រភេទ​នៅក្នុង​ពិភលោក​ដែល​មាន​ការកើនឡើង​នូវ​ការប្រកួត​ប្រជែង និងសកល​ភាវូបនីយកម្ម ។ យើង​គឺជា​អ្នកជំនាញការ​ផ្នែក​ផលិតភាព​ដែល​យល់ដឹង​ខ្ពស់​ពី​បរិយាកាស និង​អាជីវកម្ម ។ យើង​លើក​កម្ពស់​ការអនុវត្តន៍​ការងារ​របស់​អង្គភាព​នូវ​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​យើង​ធ្វើ ។ ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​យើងខ្ញុំ ឬ​សូម​មើល​ពី​សេវា​អតិថិជន​របស់​យើងខ្ញុំ ។

ដាក់ឲ្យដំណើរការដោយ Web Essentials